Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden “Wijngaard Um D'n Olden Smid”
Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en gedeponeerd op de website www.wijngaardumdenoldensmid.nl, waar een kopie gedownload kan worden.

2. Persoonsgegevens
De gegevens die u verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand, waarvan “Wijngaard Um D'n Olden Smid” de houder is. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op verzoek zijn uw gegevens in te zien en/of door u te laten verwijderen,

3. Kamer van Koophandel
“Wijngaard Um D'n Olden Smid” is een handelsactiviteit en staat als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 09099322

5. Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de internetsite van “Wijngaard Um D'n Olden Smid” waaronder de programmatuur, teksten en beelden berusten bij “Wijngaard Um D’n Olden Smid”. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van “Wijngaard Um D’n Olden Smid”, de informatie die vermeld staat op de website van “Wijngaard Um D’n Olden Smid” openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

6. Verstrekken van alcohol
“Wijngaard Um D’n Olden Smid” verstrekt geen wijn aan personen jonger dan 18 jaar.

7. Prijzen
Prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Annuleren van de order behoort dan tot de mogelijkheden. Schrijf- en spelfouten uitgezonderd.
Prijzen zijn inclusief btw, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen. Exclusief evt. bezorgkosten en exclusief eventuele speciale verpakkingskosten.
– Franco huis bij minimale bestelling van € 150,=. Anders wordt een bijdrage voor verzend- en verpakkingskosten ad € 7,50 incl. BTW in rekening gebracht. Voor leveranties naar de Waddeneilanden en Zeeuws-Vlaanderen worden extra kosten in rekening gebracht.

8. Betaling
Betaling bij afhalen; â contant.
Betaling geschied door middel van vooruitbetaling van de factuur welke u per mail ontvangt na het plaatsen van uw bestelling.
Vaste cliënten betalen binnen 14 dagen na aflevering op basis van factuur en leverdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u over het bedrag een wettelijke rente verschuldigd van 2%.

9. Bezorging algemeen
Bezorging vindt plaats door “Wijngaard Um D’n Olden Smid” zelf, dan wel per externe bezorgdienst of per post.
“Wijngaard Um D’n Olden Smid” is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolgde van de overschrijding van eventuele levertijd.

10. Breuk of vermissing
Mocht er tijdens het transport breuk of vermissing optreden, dan draagt “Wijngaard Um D’n Olden Smid” er zorg voor dat de nieuwe wijn zo spoedig mogelijk geleverd wordt. U dient dit bij ontvangst evt. breuk per direct te melden, Het probleem te specificeren en de bewijsstukken bij breuk op verzoek te overleggen. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangende wijn.

11. Ontbinding overeenkomst
Na ontvangst van de wijn heeft u 7 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de wijn te retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van retourzending. Binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending wordt in dit geval het betaalde bedrag door ons terugbetaald.
Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden, heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
Klik hier voor het "Modelformulier voor ontbinding"

12. Mits voorradig
Indien de wijn niet meer voorradig is, wordt u binnen drie dagen telefonisch, of per e-mail op de hoogte gesteld. “Wijngaard Um D’n Olden Smid” stelt u in dit geval een alternatief voor.

13. Aansprakelijkheid
“Wijngaard Um D’n Olden Smid” is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van “Wijngaard Um D’n Olden Smid” aansprakelijk kan worden gesteld.

14. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven in eigendom van “Wijngaard Um D’n Olden Smid” tot het moment waarop de klant/ Persoon alle openstaande schulden van “Wijngaard Um D’n Olden Smid” heeft voldaan.

15. Rechtsgeschil
Alle gevallen waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen “Wijngaard Um D’n Olden Smid” en haar afnemers voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

16. Klachten
Indien u een klacht heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@wijngaardumdenoldensmid.nl of telefonisch op nr. 06 54782003. Wij streven ernaar om binnen 48 uur uw klacht te beantwoorden.

17. Doorverkoop
Behoudens onze schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden.

“Wijngaard Um D’n Olden Smid” – 19-4-2020